• สมัครสมาชิก
Home  //  เกี่ยวกับวัด  //  ประวัติพระอาจารย์หลวงพ่อ พระครูปลัดสุนทร สุนฺทโร
ประวัติเจ้าอาวาส - พระครูปลัดสุนทร สุนฺทโร


ประวัติเจ้าอาวาส พระครูปลัดสุนทร สุนฺทโร

ชื่อ : พระครูปลัดสุนทร สุนฺทโร (แซ่เตียว)
วัน เดือน ปีเกิด : ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๖
สถานที่เกิด : ๒/๒ ถนนพญาไท ตำบลทุ่งพญาไท อำเภอดุสิต จังหวัดพระนคร
การศึกษา : น.ธ. เอก. วัดเพลงวิปัสสนา สำนักเรียนวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤดิ์
  : ป.บส. (ปกาศนียบัติการบริหารกิจการคณะสงฆ์)
 

: พธ.บ. (พุทธศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๒)

: พธ.ม. (พุทธศาสตรมหาบัณฑิต )

อุปสมบท : ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๐ เวลา ๒๓.๐๘ น.
  ณ พัทธสีมาวัดห้วยจระเข้ ตำบลบ่อตาโล่ อำเภอวังน้อย
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  พระครูถาวรธรรมสาร เป็นพระอุปัชฌาย์ (ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว)
สังกัด : วัดถ้ำศรีสรรเพชญ ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๕๐
หน้าที่

: เจ้าอาวาสวัดถ้ำศรีสรรเพชญ จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน

: ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดน้ำตก จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. ๒๕๕๑ – ปัจจุบัน

  : ครูสอนพระปริยัติธรรม-ธรรมศึกษา ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัด กาญจนบุรี ๗๑๑๕๐ พ.ศ. ๒๕๔๖
  : พระครูสอนศีลธรรม พ.ศ. ๒๕๕๒
  : เป็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง “ศรีสรรเพชญเรดิโอ”
     FM.97.25 MHz วัดถ้ำศรีสรรเพชญ
ที่อยู่ปัจจุบัน : วัด/ส. ถ้ำศรีสรรเพชญ เลขที่ ๑๑๑/๒ หมู่ ๑ ตำบลท่าเสา
  อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๕๐
โทร : ๐๘- ๙๙๑-๓๐๖๘๗

 

 
Scroll Up